Mejoras RED NATURA 2000

Ona Safe & Clean assisteix a les jornades sobre futures millores a la Xarxa Natura 2000 a càrrec Seo/BirdLife, sensibilitzant del problema dels plàstics flotants tan perjudicials per les espècies d’aus de les zones catalogades com a ZEPAS, LIC, quantificant la seva mortaldat i l’impacte negatiu sobre espècies amenaçades.

Ona Safe & Clean asiste a las jornadas sobre futuras mejoras en la Red Natura 2000 a cargo de Seo/BirdLife, sensibilizando del problema de los plásticos flotantes tant perjudiciales para especies de aves de las zonas catalogas como las ZEPA, LIC, cuantificando su mortalidad y impacto negativo sobre especies amenazadas.

Recent Posts

Leave a Comment